• Home
  • Wpływ nowelizacji Ustawy o odpadach na system gospodarowania odpadami komunalnymi

Wpływ nowelizacji Ustawy o odpadach na system gospodarowania odpadami komunalnymi

27 sierpnia 2014 Tomasz Styś Analiza < 1 min

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z m.in. Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwaną „ustawą śmieciową”) tworzą prawne ramy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Reguluje ona działalność regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i za pośrednictwem wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) określa wielkość rynku dla poszczególnych RIPOK i warunki ich aktywności.

Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadza to systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nowy element – „spalarnie” działające w skali ponadregionalnej. Ponadto, ustawodawca w omawianym projekcie nadał nowe uprawnienia wybranym organom władzy publicznej, m.in. do tworzenia planów inwestycyjnych i wskazywania inwestycji, które dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Celem niniejszej analizy jest identyfikacja zmian w organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z projektem nowelizacji Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności zaś:

  • regulacji projektowanych dla osiągnięcia celów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • zmian dotyczących delimitacji wybranych kompetencji pomiędzy organami władz publicznych,
  • przewidywanych skutków tworzonych regulacji.

Gdy w analizie mowa jest o:

  • UCPG – oznacza to Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • UO – oznacza to Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • nowelizacji – oznacza to Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wniesienia do Sejmu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W procesie formułowania niniejszej analizy korzystano z informacji i danych publicznie dostępnych.