• Home
  • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego

20 września 2013 Paweł Soloch Analiza < 1 min

W drugiej połowie roku Rząd podjął decyzję o zmniejszeniu wydatków na obronę narodową o ponad 10% (3,2 mld złotych). Poprzedzające tę decyzję miesiące przyniosły publikację dwóch istotnych dokumentów: Prezydenta i Rządu odnoszących się do Bezpieczeństwa Narodowego.

Podpisana przez prezydenta RP Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej upublicznia jawne treści prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN).

Przeprowadzenie SPBN przewidywała podpisana w 2007 roku przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (SBN). Ten najważniejszy z dokumentów odnoszący się do bezpieczeństwa narodowego zawiera „oficjalną wykładnię polskich interesów narodowych”, oraz określa „cele strategiczne Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa wraz z koncepcją ich osiągania, uwzględniającą zadania dla poszczególnych podsystemów.” Strategia jest kierowana do wszystkich organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa. Zgodnie z paragrafem 148 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, w ramach cyklicznie przeprowadzanego SPBN ma być dokonywana weryfikacja ustaleń zawartych w SBN i wypracowywanie propozycji jej aktualizacji.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego jest zatem dokumentem skierowanym do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Ponad dwustustronicowy dokument ma ambicje opisania całego systemu bezpieczeństwa narodowego we wszystkich jego wymiarach: militarnym, ochrony ludności i rozwoju społeczno-ekonomicznego. W Białej Księdze przedstawiono jawne wyniki prac komisji SPBN, które odnoszą się do analizy interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i związanych z ich realizacją celów strategicznych, przewidywanych na okres następnych dwudziestu lat. W perspektywie dwudziestolecia zaprezentowane zostały prognozy rozwoju sytuacji, wraz z wariantami działań (kierunków strategicznych), jakie powinna podjąć Polska z uwzględnieniem różnych opcji dla rozwoju organizacji i zasad funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Pod uwagę zostały wzięte również warianty zmian systemowych na najwyższym, prezydenckim i rządowym szczeblu kierowania bezpieczeństwem państwa.