• Home
  • System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym

15 stycznia 2016 Tomasz Styś Analiza < 1 min

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, Polska do 2020 r. zobowiązana jest osiągnąć poziom 50% recyklingu wytwarzanych odpadów opakowaniowych. W 2014 r. recyklingowi poddano 21,1% ilości zebranych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych, przy czym ok. 10% gmin wciąż nie osiągnęło poziomu wymaganego prawem.

Przedmiotem analizy jest identyfikacja wyzwań stojących przed systemem gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce, w związku z ogłoszonym przez Komisję Europejską pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym m.in. prezentacja:

  • sposobu organizacji systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz kluczowych aspektów związanych z organizacją selektywnego zbierania odpadów przez gminy;
  • celów systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi – w perspektywie lat: 2020 i 2030;
  • rynkowego potencjału gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono m.in.:

  • współistnienie w ramach jednego łańcucha logistycznego odpadów dwóch różnych metod gospodarowania tymi samymi, surowcowymi, frakcjami odpadów;
  • ustanowienie w wielu gminach w Polsce metod gromadzenia selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych, niezapewniających pozyskiwania odpadów nadających się do recyklingu;
  • przyjęcie technologii przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniającej niski udział recyklingu w masie odpadów kierowanych do instalacji;
  • niedostateczne wykorzystanie instrumentów ekonomicznych motywujących do zmiany zachowań właścicieli nieruchomości dotyczących selektywnego zbierania odpadów.