• Home
  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce

21 lipca 2016 Agata Kozłowska Analiza 2 min

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej jako PPP) powoli staje się jednym z istotnych narzędzi rozwoju inwestycji i elementem polityki rozwoju państwa. Odkąd zaczęła obowiązywać Ustawa o PPP z 2008 r.(dalej jako Ustawa o PPP), przedsięwzięć w tej formule przybywa a możliwość przeprowadzenia niektórych projektów z udziałem partnera prywatnego pozwala podmiotom publicznym zrealizować zadania publiczne poprzez częściowe ich finansowanie albo wręcz finansować je poza budżetem. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych lat, rynek PPP ze względu na sytuację gospodarczo-finansową kraju a szczególnie po wyczerpaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, będzie dynamicznie rozwijającym się rynkiem inwestycji komunalnych.

PRZECZYTAJ TEŻ  Można odnieść wrażenie, że sprzyjające władzom media bagatelizują sprawę

Od 2009 r. do końca ubiegłego roku zawarto 105 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo o koncesji na roboty budowlane. Stanowi to jedynie 20% wszystkich przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie na wybór partnera prywatnego i około 10% inwestycji, dla których rozważano formułę PPP jako jedną z możliwych.. Liczba ta nie jest zadowalająca. Z czego wynika fakt, że nie każde rozpoczęte postępowanie na wybór partnera kończy się zawarciem umowy? Co powoduje, że PPP jest niekiedy postrzegane negatywnie, a decydenci wolą całkowicie zaniechać istotnej inwestycji niż zrealizować ją z udziałem inwestora prywatnego?

Niniejszy raport stanowi próbę podsumowania pierwszych doświadczeń z realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz odpowiedzi na pytania, jakie problemy, związane są z ich wdrażaniem, ale też jakie szanse stoją przed dalszym rozwojem tej części rynku. Strategiczna analiza obecnego stanu jest tym istotniejsza, że kwestia PPP obecna jest w dokumentach rządowych.

Planując publiczne inwestycje infrastrukturalne, należy przede wszystkim mieć na względzie interes publiczny oraz pamiętać, że PPP stanowi tylko jedno z dostępnych narzędzi realizacji przedsięwzięć, a jego wykorzystanie powinno być zawsze uzasadnione większą korzyścią dla podmiotu publicznego oraz wyższą efektywnością wykorzystania publicznych zasobów.

PRZECZYTAJ TEŻ  Polska mafia sądowa

W niniejszym raporcie starano się w sposób przejrzysty przedstawić kluczowe dla PPP kwestie, takie jak:

  • podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem formuły PPP;
  • najważniejsze elementy – charakterystyczne dla PPP, pozwalające odróżnić tę formułę od innych sposobów realizacji zadań publicznych;
  • przekrojową analizę obszarów problemowych, które są sukcesywnie rozwiązywane albo czekają na rozwiązanie.

Głównym źródłem informacji na potrzeby tego raportu o postępowaniach na wybór partnera prywatnego były ogłoszenia o koncesjach i zamówieniach, które ukazały się w Biuletynie Zamówień Publicznych i/lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W opracowaniu niniejszego raportu skorzystano także z informacji dostępnych na portalach internetowych. Dodatkowym źródłem wiedzy, szczególnie w zakresie obszarów problemowych, były rozmowy z przedstawicielami podmiotów publicznych.

Stan prawny na dzień 4 lipca 2016 r.