VI Banking Forum, 22-23 października 2013 r.

16 września 2013 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Instytut Sobieskiego, jako Patron Honorowy, zaprasza na 

VI Banking Forum, 22-23 października 2013 r. 

Program VI Banking Forum

DZIEŃ I

22 października 2013 r.

9:00 – 9.15 Otwarcie konferencji
 
9:15 – 10:30 Panel dyskusyjny
Co z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności sektora finansowego w UE jest korzystniejsze:
wzmacnianie Europejskiego Banku Centralnego, czy wzmacnianie Europejskich Agencji Nadzorczych?

 • Jak szukać kompromisu w sporze: nadzór macierzysty – nadzór goszczący?

 
10:30 – 11:00 Wystąpienie Prezesa NBP
Rynek finansowy vs. gospodarka niskich stóp procentowych
Prof. Marek Belka, Prezes Zarządu, NBP
 
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
 
11:30 – 12:45 Panel dyskusyjny
Zarządzanie ryzykiem i wymogi kapitałowe i płynnościowe dla banków i ubezpieczycieli

 • Rozwój sektora nieregulowanego
 • Poszukiwanie modelu „adekwatnej regulacji” w sytuacji negatywnych konsekwencji niedoboru regulacji, jak również przeregulowania
 • Wpływ zmian regulacyjnych na model współpracy banków z ubezpieczycielami
 • Bankowość uniwersalna vs. wyspecjalizowana bankowość inwestycyjna

 
12:45– 13:45 Lunch

13:45 – 14:30 Panel dyskusyjny
Kwestie regulacyjne:
 • Zmiany na poziomie międzynarodowym
 • Czy powinna powstać, a także czym powinna się zajmować, jak powinna wyglądać Rada ds. Ryzyka Systemowego?
 • Zmiany własnościowe w polskim sektorze bankowy
 • Jak optymalnie wdrażać regulacje?

 
14:30 – 15:15 Panel dyskusyjny
Regulacyjne konsekwencje klauzul abuzywnych
 
15:15 – 15:35 Przerwa kawowa
 
15:35 – 15:45 Prezentacja wprowadzająca
GMC Software Technology – Interaktywna komunikacja z klientem – Bohumil Farsky, Regional Manager CEE
 
15:45 – 16:45 Panel dyskusyjny
Model banku przyszłości:

 • Oddział banku – teraźniejszość vs. przyszłość
 • Zmiana struktury przychodów i kosztów oraz jej implikacje w kontekście działalności banku
 • Granica między działalnością „core’ową” banku i outsourcingiem

 

13:45 – 15:15 Panel dyskusyjny
Kredyty hipoteczne:
 • Perspektywy rozwoju akcji kredytowej w kontekście, niskich stóp proc., niepewności regulacyjnej, wyzwań koniunkturalnych
 • Pośrednictwo sprzedaży hipotek
 • Domena banków hipotecznych, czy uniwersalnych?
 • Co stoi u podstaw zapaści kredytów hipotecznych?
 • Perspektywy na nadchodzące lata

 
15:15 – 15:35 Przerwa kawowa
 
15:35 – 16:45 Panel dyskusyjny
Green Banking:

 • Społeczny i ekologiczny wymiar działalności banków
 • „Zielony” sektor bankowy – rzeczywistość, czy fikcja?
 • Ekologiczny system bankowości a obecne prawodawstwo – potrzeba i potencjał zmian
 • Koalicja banków przyszłością funduszy ekologicznych
 • Nowe mechanizmy finansowe źródłem rozwoju zielonych inwestycji
 • Less paper jako narzędzie kształtowania świadomości ekologicznej Polaków

 

16:45  Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II, 23 października 2013 r.

BANKING FORUM

BLOK: PŁATNOŚCI I INNOWACJE W SEKTORZE BANKOWYM

 
9:00 – 9.45 Panel dyskusyjny
Kwestie regulacyjne – perspektywa międzynarodowa:

 • transparentność opłat
 • switching rachunków
 • dostęp do podstawowego rachunku płatniczego
 • PSD 2

 
9:45 – 10.30 Panel dyskusyjny
Kwestie regulacyjne – perspektywa krajowa:

 • projekt regulacji dotyczących interchange
 • czego będą dotyczyć zmiany w stawkach interchange: tylko transakcji card-based, czy też wszystkich?

 
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
 
11:00 – 11:10 Prezentacja wprowadzająca
 
11:10 – 11:20 Prezentacja wprowadzająca
 
11:20– 12:20 Panel dyskusyjny
Płatności mobilne:

 • Dylemat skali: centralizacja, czy decentralizacja standardów płatności mobilnych?
 • Który model, w obliczu obniżania stawki interchange, jest najbardziej rentowny?
 • Honorowanie kart businessowych oraz trójstronnych
 • Co stoi u podstaw zapaści kredytów hipotecznych?
 • Bankowość mobilna dziś i jutro

 
12:20 – 13:20 Lunch
 
13:20 – 13:30 Prezentacja wprowadzająca
 
13:30 – 13:40 Prezentacja wprowadzająca
 
13:40 – 14:40 Panel dyskusyjny
Bankowość elektroniczna. E-commerce w bankowości:

 • E-commerce w bankowości – uwarunkowania rozwoju i perspektywy na najbliższe lata
 • CSR jako narzędzie pozyskiwania klientów w e-bankowości i e-commerce
 • Rozwiązania technologiczne zwiększające bezpieczeństwo transakcji
 • Programy i inicjatywy mające na celu przyspieszenie rozwoju e-handlu
 • Home banking i mobile banking jako nowoczesne narzędzia bankowości elektronicznej

 
14:40 – 15.10 Przerwa kawowa
 
15:10 – 15:20 Prezentacja wprowadzająca
 
15:20 – 15:30 Prezentacja wprowadzająca
 
15:10 – 15:20 Panel dyskusyjny
Big Data:

 • Kiedy banki będą w stanie wykorzystać wszystkie dostępne dane?
 • Trudności w komercjalizacji modeli Big Data
 • Konkretne zastosowanie Big Data w bankowości
 • Perspektywy na najbliższą przyszłość

 
16:30 Zakończenie II dnia konferencji
 
Pobierz broszurę VI Banking Forum:
http://bankowosciubezpieczenia.pl/wp-content/uploads/2013/VI_WIBS.pdf